18 december 2017   |  af Lene Høst-Madsen, Direktør for Skanderborg Museum

Kulturen er under pres – men det må høre op!

Kulturen er under pres. Det er der ikke noget nyt i. Der er en lang tradition for at betragte kultur som værende uden værdi for samfundet i et økonomisk perspektiv. Det betyder også, at på trods af, at krisen er vendt til økonomisk optur, skal der stadig spares på kulturen. De seneste år har der været en generel ’to procent’-besparelse på statstilskuddene til statsanerkendte museer, og senest har kulturminister Mette Bock nedsat to visionsgrupper, der skal komme med visionære bud på, hvordan museumsvæsnet skal finansieres i fremtiden. Der bliver næppe tale om øgede økonomiske ressourcer fra statens side. Yderligere nedskæringer kan have fatale konsekvenser, for den måde museumslandskabet ser ud på.

I dag er danske museer kendetegnede ved at have høj kvalitet og udgøre et finmasket net, der sikrer, at alle har let adgang til kulturarven. Uanset hvor man befinder sig i landet, er der sjældent mere end 20km til det nærmeste museum. Det betyder også, at museer har en stor samfundsmæssig betydning i hele landet: I tyndt befolkede områder, hvor museer og biblioteker spiller en væsentlig rolle i lokalsamfundet, her er de med til at løse myndighedsopgaver og bidrage i forhold til bosætningsstrategier, turisme og kulturtilbud af høj kvalitet til alle, og i de tæt befolkede områder, hvor der ikke er helt så langt til publikum, her er potentialet bare tydeligere og mere udtalt.

Tilskudsstrukturen, som den ser ud i dag, afspejler, at kommunerne anerkender den lokale betydning, idet kommunernes bidrag til museerne er højere end statens. Staten bruger ca. 420 mio. kr. årligt på de statsanerkendte museer. Kommunerne bidrager med omkring 580 mio. kr. og fonde med omkring 265 mio. kr. Museerne har dertil en egen indtjening på ca. 960 mio. kr. (2014).

Besøgstallene på museerne er stigende i disse år. En væsentlig årsag hertil er, at kvaliteten på museernes arbejde er høj. Derfor er det også helt essentielt, at staten i det fremtidige arbejde vil stå på mål for at sikre den fortsatte høje kvalitet af de danske statsanerkendte museer. Kommunerne skal nok have fokus på besøgstal og formidling. Der er her, man ser den direkte økonomiske fordel ved attraktionsudvikling, turister og høje besøgstal.

Staten bør stå på mål for kvaliteten på museerne så forskning, registrering og bevaring også fortsat kommer til at spille en central rolle i fremtidens museumslandskab. Det sikrer, at museerne vedbliver med at skabe værdi for samfundet i et socialt såvel som et økonomisk perspektiv.