Medlemmer af Dieselgruppen gør klar til at køre med motoren ved Thriges 150-års-arrangement. Foto: Odense Bys Museer.

18 februar 2019   |   Nyheder   |  af Mogens Bo Henriksen, Benedikte Jeppesen, Lise Kapper, Mette Kiilerich, Lise Gerda Knudsen, Anders Myrtue, Lise Marie Nedergaard & Ida-Marie Vorre

Behovet for en frivilligpolitik

Odense Bys Museer prioriterer samarbejde med frivillige højt, fordi de både yder en ekstra indsats og fungerer som ambassadører for museet. I fremtiden ligger der en opgave for museet i at blive endnu bedre til at vejlede og opkvalificere de frivillige – både fordi de selv efterspørger det, og for at fastholde fokus på de frivilliges rolle som ambassadører.

Vi har cirka 210 frivillige fra foreningsorganiserede amatørarkæologer over praktiske hjælpere til formidlere af levende historie, der bidrager til museumsarbejdet med deres tid og engagement. Den ekstra arbejdsindsats sætter museet i stand til eksempelvis at lave langt mere formidling og flere registreringer end ellers. Mange frivillige kommer til museet med en anden faglighed og andre kompetencer end dem, der i forvejen er repræsenteret i medarbejderstaben. Således tilfører pensionerede trykkere, fingernemme kniplersker og mennesker med erfaring fra mange timer bag metaldetektoren museet flere ressourcer i form af tid, faglighed og personligt engagement. De frivillige medarbejdere fungerer desuden som vores bedste ambassadører udadtil. De deler begejstret ud af deres viden om det, der er deres personlige interesse og fritidsbeskæftigelse, men som samtidig er en del af museets centrale virkeområder. Dermed medvirker de til at skabe større viden om og interesse for museets arbejde i mange forskellige sammenhænge – også i befolkningsgrupper, som ikke er museernes traditionelle besøgende.

Interne forskelle i samarbejdet

Ved udgangen af 2014 nedsatte vi en arbejdsgruppe, der fik til opgave at formulere en politik for Odense Bys Museers samarbejde med frivillige. Formålet var ”… at formulere nogle generelle retningslinjer, der sætter ramme for samarbejdet med frivillige ved Odense Bys Museer nu og fremover. Med en nedskrevet politik på området sikrer vi en fælles forståelse omkring samarbejdet både hos Odense Bys Museer og de frivillige medarbejdere”. Det blev hurtigt tydeligt for gruppen, at der var store forskelle på, hvordan samarbejdet med frivillige medarbejdere blev håndteret: Der var forskel på opgaver, krav og goder, på hvor tæt knyttet de var til museet, og på hvordan de blev hvervet. En stor opgave blev derfor at finde den rette balance imellem på den ene side en form for ensretning, der skulle sikre fælles forståelse og vilkår, og på den anden side en anerkendelse af, at forskelligheden er en styrke, som skal bevares.

Mange af museets frivillige medarbejdere betragter sig som en del af et bestemt område eller et bestemt udstillingssted. Amatørarkæologerne føler mest tilknytning til arkæologerne på Møntergården, mens deltagerne i Levende Historie føler sig mest knyttet til Den Fynske Landsby og medarbejderne der. Det er nok kun et fåtal, der føler sig som en del af Odense Bys Museer som en samlet organisation. Og det er helt i orden, idet forskellige kvalifikationer og interesser tilgodeses i forskellige sammenhænge.

I februar 2016 blev den udarbejdede frivilligpolitik vedtaget med aftalen om, at politikken skal gennemgås mindst hvert femte år for at kunne tilpasses samfundets udvikling og ændringerne i kredsen af frivillige.

Overvejelser og udfordringer

Vi vil gerne samarbejde med frivillige fordi de kan være med til at skabe et bedre museum med endnu bedre oplevelser for de besøgende. De skal føle sig værdsat, og vide, hvor de passer ind i maskineriet, så de ikke føler sig overset. Det koster nemlig ressourcer at have frivillige medarbejdere. Dedikerede medarbejdere bruger kræfter på at introducere opgaverne, udarbejder skriftligt informationsmateriale, følger op og melder tilbage på det, der er blevet registreret, formidlet osv. Det kræver en indsats, for at gruppen af frivillige føler sig som en del af museet. Derfor sker udvidelserne i frivillighedsområderne med omtanke.

Gamle og nye færdigheder

En væsentlig udfordring er, at en del af de faglærte frivillige, vi har i eksempelvis Den Fynske Landsby, på Mediemuseet samt på Thriges Kraftcentral har faglige færdigheder, som ikke længere udvikles på landets arbejdspladser. Der uddannes ikke nye trykkere, der kan operere de gamle maskiner. De færreste er efterhånden bekendt med at fyre op i et støbejernskomfur eller at benytte den gamle drejebænk i huggehuset. Hvor vi hidtil har kunnet rekruttere frivillige formidlere, der kom til museet med en viden om de gamle håndværk, så bliver vi i fremtiden nødt til at oplære nye frivillige i de gamle traditioner og fag. På den måde kan frivillighedsgrupperne komme til at fungere som en slags ’genbank’ for bl.a. håndværk og husflid.

Samtidig ændrer behovene sig for faglige færdigheder hos frivillige i takt med, at arbejdsopgaverne på museet ændres, hvilket bl.a. sker parallelt med ændringer i den teknologi, der anvendes i de daglige opgaver. Således er der over de seneste årtier sket en udvikling, hvor mange af de frivillige inden for arkæologi og historie bidrager med særlige tekniske færdigheder, f.eks. i forbindelse med indtastningsopgaver, digitalfotografering eller droneflyvning.

Fremtiden for frivillighed ved Odense Bys Museer

På Møntergården har vi etableret en helt ny gruppe af frivillige, der er med til at levendegøre et nyetableret område kaldet Børnenes Baggård. Her arbejder vi med at klæde dem på til at kunne formidle og skabe aktiviteter sammen med børnene. Derudover arbejder vi på at udvide gruppen og skabe plads til nye typer af frivillige som f.eks. familier og praktiske hjælpere ’bag kulissen’. I Den Fynske Landsby arbejdes der på i de kommende år at udvide museets levendegørelse, Levende Historie, med nye grupper af frivillige, og i Carl Nielsens Barndomshjem er vi i færd med knytte vennekredsen, der støtter op om museet bl.a. med hjælp til arrangementer, endnu tættere til Odense Bys Museer. De nuværende 15-20 frivillige på dette område bidrager i stigende omfang med sparring i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteter, og efterhånden som nye projekter omkring Carl Nielsens Barndomshjem udvikles og realiseres, forventes opgaverne for de frivillige at ændres, og kredsen af frivillige udvides. Der er således allerede mange nye tiltag i gang.

Den frivillige indsats er vigtig både for Odense Bys Museers virke og for museernes besøgende. Men et vigtigt formål med samarbejdet med frivillige foreninger og enkeltpersoner er desuden at tilbyde de frivillige yderligere viden og indsigt i et område, som de i forvejen interesserer sig for. Der ligger altså en opgave for museet i at blive endnu bedre til at uddanne, vejlede og opkvalificere vores frivillige kolleger - både fordi de i stigende grad efterspørger det, og fordi de er så vigtige som ambassadører for museet.

 

Faktaboks

I de seneste 20 år er antallet af frivillige samarbejdspartnere i Odense Bys Museer steget betydeligt. I 2015 påbegyndte Odense Bys Museer udarbejdelsen af en fælles politik på frivillighedsområdet. I Odense Kommune etablerede man i 2013 et Center for Civilsamfund, der på tværs af kommunens forvaltninger havde til formål at ”… gøre det let at være frivillig i Odense … og involvere byens borgere og foreninger og arbejde på tværs af forvaltninger og fagområder”. Se centerforcivilsamfund.dk.

I juni 2014 vedtog Odense Byråd en civilsamfundsstrategi, der var udarbejdet i et samarbejde mellem borgere, foreninger og Odense Kommunes Center for Civilsamfund. Strategien har til formål at sætte fælles retning for samspillet mellem den frivillige verden og kommunen. Interessen og behovet for en mere samlet tilgang til arbejdet med frivillige medarbejdere ved Odense Bys Museer passede altså også rigtig godt ind i tiden.

Se Frivilligpolitik for Odense Bys Museer, marts 2016. 

 

Denne artikel er en tilpasset udgave af en mere uddybende artikel, bragt i Odense Bys Museers Årbog 2018. Henriksen, M.B., B. Jeppesen, L. Kapper, M. Kiilerich, L.G. Knudsen, A. Myrtue, L.M. Nedergaard & I-M. Vorre 2018: ”Af egen fri vilje. Frivillighed ved Odense Bys Museer”. Årbogen Odense Bys Museer 2018, s. 56-71.