I Danske Museers særnummer De frivillige (december 2018) skrev formanden for Danske Museumsforeninger (SAMMUS), John Holmer, i indlægget ’Museumsfusionerne er gået for vidt’, at fusionerne bl.a. har haft negative konsekvenser for samarbejdet med de frivillige. Museum Sydøstdanmark blev fremhævet som et eksempel på en fusion, hvor centralisering og satsning på fyrtårne har skabt afstand til de lokale. Bestyrelsesformand Torben Nielsen og direktør Keld Møller Hansen giver her svar på tiltale.

Af Torben Nielsen, bestyrelsesformand, Museum Sydøstdanmark, og Keld Møller Hansen, direktør, Museum Sydøstdanmark

I indlægget ‘Museumsfusionerne er gået for vidt’ af John Holmer, formand for SAMMUS nævnes Museum Sydøstdanmark flere gange som det dårlige eksempel på en fusion. En række postulater er direkte forkerte og derfor er museet nødt til at forholde sig til artiklen.

Af artiklen fremgår:

  • At de nye museer har ikke magtet deres kerneopgave – at overholde de fem søjler. Det er ikke korrekt. En gennemgang af de sidste års kvalitetsvurderinger viser at fusionsmuseerne klarer sig rigtigt godt. Museum Sydøstdanmark fik bl.a. topkarakter for varetagelsen af de fem museumssøjler.
  • At museets bestyrelse har fravalgt den direkte kontakt med museumsforeninger og civilsamfund. Dette er ikke korrekt. Museumsforeningerne er repræsenteret i museets bestyrelse. Foreningerne har et velorganiseret godt samarbejde med museets afdelinger i Køge, Næstved og Vordingborg.
  • At museet taber besøgstal på alle niveauer. Dette er ikke korrekt. Siden museet fusionerede i 2013 er besøgstallet vokset fra 80.000 til 180.000 besøgende.
  • At fusionsmuseet har mistet sit lokale tilhørsforhold og forankring. Dette er ikke korrekt. Museet har en solidt og godt samarbejde med sine tre tilskudskommuner og sammen med disse dyrket og styrket den lokale forankring ved netop at aktivere den lokale kulturarv. Sidst oplevede vi det ved første spadestik på vores store nye satsning Holmegaard Værk, der dyrker industrihistorien og kunsthåndværk. Over tusinde mennesker dukkede op og borgerne i Næstved er begejstrede over det ny fyrtårn, det er de fordi vi her dyrker Næstveds DNA.
  • At museet afskriver de frivillige. Dette er ikke korrekt. Antallet af frivillige er ikke faldende på Museum Sydøstdanmark, tværtimod. Vi tror på at det netop er fordi museet har en solid lokal forankring. De frivillige indgår i alle mulige sammenhænge og er ikke organiseret i museumsforeningerne. To store grupper findes i en støtte- og en venneforening, mens resten er organiseret direkte i museet. De frivilliges arbejde spænder vidt lige fra amatørarkæologer til lokale ildsjæle forankret i vandreruten Camønoen. Museumsforeningerne bidrager også med frivilligt arbejde, dette sker dog ofte i form af, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer sammen med museet planlægger og eksekverer diverse foredrag og arrangementer.

En succesfuld fusion for den lokale kulturarv

Museum Sydøstdanmark er et af de fusionsmuseer som har udviklet fyrtårne. Ikke mindre end tre: Danmarks Borgcenter i Vordingborg, Holmegaard Værk i Næstved og Vikingeborgen i Køge. De bygger alle på helt unik lokal kulturarv som vi lokale er stolte af og de giver en masse nye besøgende. Blandt dem er ganske korrekt også mange turister og det er både vi, vores kommuner, borgere, handels- og erhvervsliv rigtigt glade for.

Vi har fastholdt tre lokale kulturhistoriske museer i Køge, Næstved og Vordingborg. Her dyrker vi den ultra lokale historie og identitet og har med brug af ordet ultra netop lagt vægt på det lokale tilhørsforhold. To af museerne er nyrenoverede med nye udstillinger og flot vækst i besøgstallene. Det tredje arbejder vi på.

Vores to lokale specialmuseer Køng Museum og Museumsgården drives i et stærkt, frugtbart samarbejde med to lokale frivilliggrupper organiseret i henholdsvis Køng Museums støtteforening og Museumsgårdens venner.

I artiklen nævnes, at Slots- og Kulturstyrelsen har foreslået Museum Sydøstdanmark at frasælge netop de to museer. Sådan kunne man, sat på spidsen, godt læse Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Sagen blev vendt i den lokale presse og museet afviste her et ”frasalg” netop på baggrund af, at de to museer repræsenterer en væsentlig lokal kulturarv og engagerer mange frivillige.

Fusionen af Køge, Næstved og Vordingborgs museer har medført en professionel bestyrelse, flere faglige muskler og klare stordriftsfordele, der har smittet positivt af på det samlede museumsvæsen og varetagelsen af de fem museumssøjler. I løbet af de sidste år har museet rejst ca. 280 mio. kr. til formidling, bevaring og forskning i den lokale kulturarv. Vores besøgstal er i voldsom vækst, og vi scorer højeste karakter i Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering.

Men alligevel karakteriseres vi som en dårlig fusion af formanden for SAMMUS, der samtidig er formand for Museumsforeningen Sydsjælland og Møn?

Museumsforeninger i krise

Sammen med museumsforeningerne leverer vi et program til foreningernes medlemmer som er klart større end tidligere og der er ikke forsvundet nogle goder. Så museet har ikke et problem, men det har museumsforeningerne til gengæld. Det er ikke godt at antallet af medlemmer falder og det er slet ikke godt at give museerne, som man i sine formålsparagrafer vil støtte, skylden.

Vi skal løse problemet sammen. Men skal det løses ved at museumsforeningerne bliver frivilligforeninger? SAMMUS repræsenterer museumsforeningerne og ikke de frivillige! Hvem har besluttet at de frivillige har brug for et talerør og at det er SAMMUS der skal være deres talerør? Ikke de frivillige.

Det er efter vores mening et unødvendigt mellemled, samtidig med at vi anerkender at museumsforeningerne også er en vigtig fødekæde af frivillige til museerne. Sidst men ikke mindst, for nu at rydde en hver misforståelse af vejen: Vi anerkender og værdsætter museumsforeningernes arbejde som stærke støtteforeninger og som ambassadører for museerne og dansk kulturarv. Tak for det.

Debatindlægget blev bragt i Danske Museer nr. 1, 2019