En ny trend på de kunst- og kulturhistoriske museer er vokset frem de seneste år: vurderingsevents arrangeret i samarbejde med auktionshuse. ICOM Danmarks formand advarer her mod de etiske konsekvenser.

Af Søren la Cour Jensen, formand, ICOM Danmark

Stadig flere museer afholder arrangementer, hvor auktionshuse rykker ind og inviterer borgere til at få vurderet deres arvegods af eksperter. En række af disse arrangementer overskrider de internationale etiske normer for, hvad et museum kan og bør. Museets rolle i samfundet er unik. Museet i dag er ikke kun defineret ved sine samlinger, men også af en lang række opgaver, der på forskellig vis understøtter rollen som kulturarvsbevarende institution.

Den tilbyder nye perspektiver på verden omkring os, udfordrer tabuer, inddrager og involverer alle dele af vores samfund og tilbyder indsigt, læring og indholdsfyldt underholdning. Museerne bidrager til, at de besøgende, herunder både socialt udsatte, børn og ældre, får ny erkendelse og dermed højere livskvalitet. Museerne er med til at skabe reflekterede, vidende og aktive borgere.

For at kunne løfte disse nye opgaver, samt museernes traditionelle ansvarsområder, er det af største betydning, at museerne fremstår med den højeste troværdighed. Dvs. at museumsinstitutionerne er klare og tydelige omkring de standarder, der ageres efter. For at kunne fastholde og understøtte den særlige forbindelse (og overenskomst) mellem museum og brugere, må der ikke være nogen tvivl om museernes ansvarsområder, interesser og museumsetiske ståsted.

Hvad er problemet?

Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor ICOM overhovedet anser det for et etisk problem, at museer samarbejder med auktionshuse? Auktionshuse er sat i verden for at tjene penge på handel med natur-, kunst- og kulturarv. Museernes eksistensberettigelse er derimod at tilgængeliggøre, lære fra sig og berige alle i samfundet. Flere auktionshuse har på deres digitale platforme over en længere periode annonceret vurderingsarrangementer på museer. Her står auktionshuset som ansvarlig for arrangementet i museets bygninger, men grænserne bliver hurtigt flydende. Hvordan trække en hårfin grænse imellem den kommercielle, pris- og værdifokuserede tilgang til genstande med kulturel og historisk værdi og museernes rolle som kulturarvsbevarende institutioner, hvor genstandene i realiteten er uvurderlige og ikke skal på et kommercielt marked? For museumsgenstandene har en værdi i læring, proveniens, repræsentation og fortællekraft, og aldrig i økonomisk værdi – selv om det ofte er det, medierne fokuserer på. At blande disse modsætninger sammen er måske umiddelbart populært, men undergraver museernes position.

Tv-programmer, hvor almindelige mennesker glædes og skuffes over værdien af deres hengemte ting, appellerer til seerne og genererer høje seertal. Auktionshusene får gratis reklame og oplever uden tvivl en større opmærksomhed og bedre resultat på bundlinjen. For at skabe større opmærksomhed fra borgere og medierne, søger nogle museer derhen, hvor dette publikum er. Men prisen kan på længere sigt blive et tab af troværdighed og uklarhed om, hvad museet står for.

Faglig integritet og uafhængighed

Handel med kulturarv har altid fundet sted og er en nødvendig del af museernes mulighed for at supplere deres samlinger. Når museer køber på auktion, fra gallerier eller private trækkes særligt væsentlige kulturarvsværdier ud af den private handel og bliver tilgængelig for alle – teoretisk set i al fremtid. Der må derfor ikke opstå mistanke om særinteresser. Museer kan ikke fremhæve ét auktionshus frem for et andet, og alle museumskøb må basere sig på rent faglige vurderinger.

Dette må der ikke kunne herske tvivl om. Sagen er derfor ikke, om det enkelte museum indadtil kan garantere den faglige integritet ved køb af kunst-, natur- og kulturarvs-genstande men om der udadtil kan rejses tvivl om den faglige uafhængighed som den åbne kulturinstitution, der er sat i verden til glæde for hele samfundet – nu og i al fremtid.

Selv om de mange tv-auktionsudsendelser måske har skabt en bredere interesse i befolkningen for gamle ting og deres værdi, kan det aldrig blive et argument for, at museerne åbner dørene for auktionshusenes vurderingsarrangementer. Det er museernes basale opgave at skabe og fastholde befolkningens interesse og viden om kulturarven, og det kan og må kunne gøres uden auktionshusenes mellemkomst.

Museets raison d’être

Museet må spørge sig selv om, hvilke aktiviteter der understøtter institutionens raison d’être. Formidles der viden til de besøgende, eller skabes der ny indsigt for museet selv? Er der lærings- og formidlingsmæssige elementer i arrangementet, der kan retfærdiggøre, at det afvikles på museet?

Arrangementer med auktionshuse kan være med til at flytte opfattelsen af museet som forsknings- og formidlingsinstitution og til at blive betragtet som kommerciel aktør på linje med andre oplevelses- og underholdningscentre. Hvis det sidste er tilfældet, så er der fare for, at museernes særlige status undergraves, og at det samme sker med støtten til de væsentlige samfundsopgaver, som museerne løfter i dag.

ICOM Danmark ønsker altid at gå i dialog med vores medlemmer om dette og andre museumsetiske spørgsmål. Verden forandrer sig, og det gør museernes aktiviteter og opgaver også. Det vigtigste er, at vi i alle tilfælde bevæger os frem med omtanke og en klar faglig refleksion.

 

ICOM’s etiske regelsæt

  • 8.14 Handel med natur- og kulturarv. Ingen museumsansat må direkte eller indirekte tage del i handel (køb eller salg med fortjeneste for øje) med natureller kulturarv.
  • 8.15 Kontakt med handlende. Ingen museumsansat må tage imod gaver, gæstfrihed eller anden form for vederlag fra en handlende, et auktionshus eller andre som tilskyndelse til at købe eller sælge museumsobjekter eller afstå fra at agere professionelt. Endvidere bør en museumsansat ikke anbefale en bestemt handlende, et auktionshus eller en vurderingsmand.

Læs modsvaret Følg de etiske regler – og den sunde fornuft af Henrik Harnow, ph.d., direktør, Museum Sønderjylland, og Axel Johnsen, ph.d., chef for Viden & Samlinger, Museum Sønderjylland, i Danske Museer nr. 4, 2018.

Debatindlægget blev bragt i Danske Museer nr. 4, 2018